UOKiK wszczyna postępowanie wobec PayPal

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko PayPal w sprawie niedozwolonych postanowień umownych. Ewentualna kara może wynieść nawet 10% przychodów firmy.

UOKiK stwierdził, że ma wątpliwości co do prawa firmy płatniczej do nakładania kar umownych, takich jak m.in. blokowanie dostępu do rachunków, sankcje finansowe czy zerwanie umów.

W ocenie prezesa Urzędu, treści zawarte w tym dokumencie mogą być sprzeczne z dobrymi obyczajami. Mogą także prowadzić do rażącej dysproporcji praw i obowiązków pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

„Z ustaleń Urzędu wynika, że działania zabronione zostały opisane nieprecyzyjnie. Bez podania konkretnych przykładów bądź wyjaśnienia niejasnych i złożonych pojęć, pozostawiając interpretację w tym zakresie wyłącznie przedsiębiorcy. Zastrzeżenia odnoszą się między innymi do formalnej i gramatycznej struktury postanowień. Użytkownik, zapoznając się z umową, nie jest w stanie ustalić, jakie jego działanie może zostać uznane przez PayPal za zabronione. Ani też jakie środki sankcyjne może podjąć spółka” – napisano w komunikacie UOKiK.

Według UOKiK niejasne pozostają także postanowienia dotyczące sytuacji, gdy konto w serwisie PayPal zostanie rzeczywiście zawieszone lub zamknięte.

Umowa wskazuje, że karana może być już próba korzystania z takiego konta. Jednocześnie postanowienie nie wyjaśnia czy dotyczy to prób logowania, czy innego rodzaju działań, ani jakie kary są za to przewidziane. Nie zostało też doprecyzowane, czy spółka zamierza dalej pobierać opłaty za korzystanie z konta, jeżeli jego bilans był dodatni.

Czytaj także: PayPal, Visa i Mastercard nie dla Rosji!