REGULAMIN KONKURSU Wygraj odtwarzacz na jesienne wieczory

REGULAMIN Wygraj odtwarzacz na jesienne wieczory
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Digital Solutions Sp. z o.o.
2. Konkurs trwać będzie od dnia 15.11.2012 r. do dnia 26.11.2012 r. do godziny 23:59.
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba posiadająca konto w serwisie.
5. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Laureatów konkursu wybierze specjalnie powołana do tego celu Komisja.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.
8. Wszelkiego rodzaju oszustwa i nieprzestrzeganie regulaminu skutkowały będą dyskwalifikacją.
9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 
§ 2. Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu są użytkownicy serwisu www.conowego.pl, posiadający aktywne konta, z prawidłowo wpisanym adresem e-mail.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe
b) udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte
3. Odpowiedzi mogą być udzielane jedynie za pośrednictwem specjalnego formularza, widocznego po zalogowaniu na konto.
 
§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wydanie nagród
1. Zwycięzców konkursu wyłoni specjalnie powołana na ten cel Komisja.
2. Wyniki opublikowane zostaną na stronie głównej serwisu www.conowego.pl w przeciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową. Od dnia wysłania wiadomości każdy z Laureatów w przeciągu 2 tygodni powinien napisać wiadomość zwrotną, w treści której winien być zawarty adres do wysyłki nagrody.
4. Nagroda zostanie przesłana indywidualnie każdemu z Laureatów drogą pocztową.
a) Nagrodami w konkursie są:
– odtwarzacz multimedialny HDune HD TV-101
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany na ekwiwalent pieniężny.
6. Nagrody wysłane i nieodebrane dwukrotnie ulegają przepadkowi.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów prowadzących działalność pocztową i kurierską doręczających nagrody Uczestnikowi.
 
§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać drogą mailową pod adres redakcja@conowego.pl w terminie do 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać nick, imię oraz nazwisko uczestnika i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu 2 tygodni od chwili otrzymania ich przez Organizatora.
 
§ 5. Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu oraz poprawiania uprzednio podanych danych osobowych.
 
§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie będzie skutkowała ona pogorszeniem sytuacji uczestników.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.