REGULAMIN KONKURSU ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PROFILU „Conowego.pl” NA PORTALU FACEBOOK 14.11.2015

REGULAMIN KONKURSU ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA PROFILU „Conowego.pl” NA PORTALU FACEBOOK 14.11.2015
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs NA PROFILU „Conowego.pl” NA PORTALU FACEBOOK, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór zwycięzcy – autora najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

II. ORGANIZATOR

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Digital Sp. z o.o. Solutions z siedzibą w Łodzi ul. Tymienieckiego 25C lok. 376, 90-350 („Organizator Konkursu”) dla serwisu Conowego.pl.

§ 3
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.

§ 4
Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§ 5
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stroniehttps://www.facebook.com/conowegopl/ serwisu Facebook.com.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 6
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią, która udzieli odpowiedzi pod postem konkursowym na wskazany w poście temat oraz we wskazanym terminie.

§ 7
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 8
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 9
Zadaniem uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Udzielenie odpowiedzi odbywa się poprzez wpisanie komentarza pod postem konkursowym. Zgłoszenia przekazywane w inny sposób nie będą brane pod uwagę. O wygranej zadecyduje odpowiedź na pytanie konkursowe.

§ 10
Po zakończeniu Konkursu jury Conowego.pl wyłoni Zwycięzcę Konkursu, któremu przyzna Nagrodę w postaci 2 biletów na koncert zespołu Slash odbywający się 20 listopada na Atlas Arenie w Łodzi.

§ 11
Konkurs trwa od 14.11.2015 r. od godziny 18:00 do 16.11.2015 r. do godziny 22:00. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 12 godzin po zakończeniu konkursu, dnia 17.11.2015 r.

§ 12
Informacja o rozpoczęciu Konkursu będzie opublikowana na profilu 14.11.2015 r., co będzie jednoznaczne z jego rozpoczęciem.

§ 13
Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych koniecznych do wysyłki nagrody poprzez przesłanie prywatnej wiadomości na fanpage’u Conowego.pl.

§ 14
Jeżeli w ciągu 12 godzin od daty ogłoszenia wyników Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu przekazania danych kontaktowych, nagroda przechodzi na kolejną osobę wytypowaną przez jury.
 
IV. NAGRODY

§ 15
Fundatorem nagród w konkursie jest firma Digital Solutions Sp. z o.o..

§ 16
W konkursie przewidziano nagrodę główną w postaci 2 biletów na koncert zespołu Slash odbywający się 20 listopada na Atlas Arenie w Łodzi.

§ 17
Wartość nagrody głównej wynosi 440 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści złotych).
 
§ 18
Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2002, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

§ 19
Organizator zobowiązuje się wysłać nagrody dla zwycięzców Konkursu 24 godzin od daty ogłoszenia wyników.

§ 20
Przesłanie nagród na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się na koszt Organizatora.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 21
Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

§ 22
Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

§ 23
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady tzw. „netykiety”.

§ 24
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

§ 25
Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com), wraz z oznaczeniem ich profili w serwisie Facebook, zostaną opublikowane w serwisie Facebook.com na profilu Conowego.pl przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

§ 26
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

  • biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
  • biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  • prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  • prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

§ 27
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług,
  • internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  • połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogące spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
  • jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook.

VII. REKLAMACJE

§ 28
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie od momentu rozpoczęcia Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres korespondencyjny Organizatora z  dopiskiem: „Konkurs”.

§ 29
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres  Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

§ 30
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 31
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 32
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 33
Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu  określonego w §30 nie będą rozpatrywane.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w §31 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz na stroniehttps://www.facebook.com/conowegopl/ przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

§ 35
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 36
Zasady Konkursu dostępne są na stronie https://www.facebook.com/conowegopl/
§ 37
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.