REGULAMIN KONKURSU „Drukarki dla każdego”

REGULAMIN KONKURSU „Drukarki dla każdego” ODBYWAJĄCEGO SIĘ NA STRONIE WWW.CONOWEGO.PL od dnia 2.08.2016 do 9.08.2016
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs NA STRONIE www.conowego.pl , zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór zwycięzców – autorów najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

II. ORGANIZATOR

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Digital Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Tymienieckiego 25C lok. 376, 90-350 („Organizator Konkursu”) dla serwisu Conowego.pl.

§ 3
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.

§ 4
Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§ 5
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w serwisie www.conowego.pl

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 6
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią, która polubi fanpage Conowego.plhttps://www.facebook.com/conowegopl i udzieli odpowiedzi za pośrednictwem formularza na stronie www.conowego.pl na wskazane pytania zamknięte oraz pytanie otwarte we wskazanym terminie.

§ 7
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 8
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 9
Zadaniem uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe. Udzielenie odpowiedzi odbywa się poprzez wpisanie odpowiedzi w formularzu na stronie konkursowej w serwisie www.conowego.pl . Zgłoszenia przekazywane w inny sposób nie będą brane pod uwagę. O wygranej zadecyduje odpowiedź na otwarte pytanie konkursowe, przy jednoczesnym udzieleniu poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte.

§ 10
Po zakończeniu Konkursu jury Conowego.pl wyłoni łącznie dwóch Zwycięzców Konkursu i każdemu z nich wręczy po jednej nagrodzie z puli nagród:

1x Ricoh SP 150
1x OKI C301dn

§ 11
Konkurs trwa od 2.08.2016 r. do 9.08.2016 r. do godziny 23:59. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi najpóźniej 14 dni po zakończeniu konkursu.

§ 12
Informacja o rozpoczęciu Konkursu będzie opublikowana na stronie internetowejwww.conowego.pl oraz na fanpage’u Conowego.pl w serwisie społecznościowym Facebook.com 22.07.2016 r., co będzie jednoznaczne z jego rozpoczęciem.

§ 13
Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych koniecznych do wysyłki nagrody poprzez kontakt pod adresem mailowymmaksym@conowego.pl z adresu mailowego podawanego w formularzu konkursowym.

§ 14
Jeżeli w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu przekazania danych kontaktowych, nagroda przechodzi na kolejną osobę wytypowaną przez jury.
 
IV. NAGRODY

§ 15
Fundatorem nagród w konkursie jest firma Digital Solutions Sp. z o.o..

§ 16
W konkursie przewidziano nagrody w postaci:
 
1x Ricoh SP 150
1x OKI C301dn

§ 17
Wartość nagród wynosi:
 
1x Ricoh SP 150 – 419 złotych
1x OKI C301dn – 484 złote

§ 18
Nagrody:
 
1x Ricoh SP 150
1x OKI C301dn
 
nie podlegają opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. z 2002, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

§ 19
Organizator zobowiązuje się wysłać nagrody dla zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

§ 20
Przesłanie nagród na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się na koszt Organizatora.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 21
Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

§ 22
Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

§ 23
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady tzw. „netykiety”.

§ 24
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

§ 25
Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi organizatorowi za pośrednictwem formularza na stroniewww.conowego.pl) , zostaną opublikowane na stronie internetowejwww.conowego.pl przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

§ 26
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, odpowiedzi udzielają z kilku różnych kont, celem zwiększenia swojej szansy na wygraną, prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

§ 27
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

  • ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług,
  • internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

VII. REKLAMACJE

§ 28
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie od momentu rozpoczęcia Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres korespondencyjny Organizatora z  dopiskiem: „Konkurs”.

§ 29
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres  Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

§ 30
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§ 31
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 32
Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 33
Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu  określonego w §30 nie będą rozpatrywane.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w §31 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

§ 35
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 36
Zasady Konkursu dostępne są na stroniewww.conowego.pl
§ 37
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.